OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

正点原子新作:阿波罗STM32F767&F429&探索者STM32F4开发板&赶快来下载资料哦。

查看: 568|回复: 2

ADC+DMA在UCOSIII中没问题,移植到FREERTOS中,ADC+DMA数据不对。

[复制链接]

  离线 

12

主题

429

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
719
金钱
719
注册时间
2012-6-21
在线时间
57 小时
发表于 2017-1-11 15:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
正点原子公众号
有同仁在FREERTOS中用ADC的DMA采集数据吗?需要注意哪些方面?
呵呵。
回复

使用道具 举报

  离线 

12

主题

429

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
719
金钱
719
注册时间
2012-6-21
在线时间
57 小时
 楼主| 发表于 2017-1-11 15:39:07 | 显示全部楼层
static void ADC1_GPIO_Config(void)
{
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
       
        /* Enable DMA clock */
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);

        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}

static void ADC1_Mode_Config(void)
{
                ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure;
                ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
                DMA_InitTypeDef       DMA_InitStructure;
                //GPIO_InitTypeDef      GPIO_InitStructure;
               
                /* ¨º1?¨¹¨ªa¨¦¨¨¨º¡À?¨® */
                RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2 , ENABLE);
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);

                /* DMA2 Stream0 channel0 ????-------------------------------------------------- */
                DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;  
                DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC1_DR_ADDRESS;
                DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr =(uint32_t)&AD_Value[0][0];// (uint32_t)&uhADCConvertedValue;;
                DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
                DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = M*N;
                DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
                DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
   
            DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
            DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
   
                DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
                DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
                DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;         
                DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
                DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
                DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
                DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);

                /* DMA2_Stream0 enable */
                DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);
   
    /****************************************************************************   
          PCLK2 = HCLK / 2
          ????????¦Ì?¨º?2¡¤??¦Ì
          ADCCLK = PCLK2 /8 = HCLK / 8 = 168 / 8 = 21M
      ADC2¨¦?¨´?¦Ì?¨º¡êo Sampling Time + Conversion Time = 480 + 12 cycles = 492cyc
                    Conversion Time = 21MHz / 492cyc = 42.6ksps.
        *****************************************************************************/
   
        /* ADC Common ???? ----------------------------------------------------------*/
             ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
            ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
            ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
            ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
            ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);

        /* ADC1 regular channel 12 configuration ************************************/
                ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
                ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
                ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
                ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
                ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
                ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = M;
            ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
   
             /* Enable ADC1 DMA */
            ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);

             /* ADC1 regular channel18 (VBAT) configuration ******************************/
            ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_480Cycles);

            ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 2, ADC_SampleTime_480Cycles);

            ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 3, ADC_SampleTime_480Cycles);


            /* Enable VBAT channel */
                   ADC_VBATCmd(ENABLE);
   
            ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);

            /* Enable DMA request after last transfer (Single-ADC mode) */
            ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1, ENABLE);

            /* Enable ADC1 **************************************************************/
            ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
   
       /* Start ADC1 Software Conversion */
            ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
}

void ADC1_Init(void)
{
        ADC1_GPIO_Config();
        ADC1_Mode_Config();
}


u16 MultiDMAGetAdcTest(u8 ch)
{


                 u8 i;
                u16 AdcMax,AdcMin,AdcSum,AdcResult,Adc_temp;
                volatile u16 ADC_Data;

                ADC_Data=0;
               
                AdcMax=0;
        AdcMin=~0;
        AdcSum = 0;
        Adc_temp = 0;
       
         //taskDISABLE_INTERRUPTS();    /* ¿ªÆôµ÷¶ÈËø */  
         // taskENTER_CRITICAL();
                 for(i=0;i<34;i++)
        {

                        Adc_temp  =AD_Value[i][ch]&0XFFF;

            if(Adc_temp>AdcMax)
             {
              AdcMax=Adc_temp;
             }
           if(Adc_temp<AdcMin)
             {
              AdcMin=Adc_temp;
             }
           AdcSum+=Adc_temp;
        }
                 AdcResult=(AdcSum-AdcMax-AdcMin)>>5;
                 After_filter[ch]=(u16)AdcResult;
                //taskENABLE_INTERRUPTS();
                // taskEXIT_CRITICAL();    /* Í˳öÁÙ½çÇø */
        return(After_filter[ch]);
}
呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  离线 

12

主题

429

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
719
金钱
719
注册时间
2012-6-21
在线时间
57 小时
 楼主| 发表于 2017-1-11 15:39:34 | 显示全部楼层
#define M 3 //Ϊ4¸öͨµÀ
#define N 34 //ÿͨµÀ²É34´Î

extern u16 AD_Value[N][M]; //ÓÃÀ´´æ·ÅADCת»»½á¹û£¬Ò²ÊÇDMAµÄÄ¿±êµØÖ·
extern u16 After_filter[M]; //ÓÃÀ´´æ·ÅÇóƽ¾ùÖµÖ®ºóµÄ½á¹û
呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则
QQ|联系我们|手机版|官方淘宝店|新浪微博|微信公众平台|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2018-6-22 02:14

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表
/* */